Mantelzorg Vergoeding | Stannah

Welke steun is beschikbaar voor een mantelzorg die voor een familielid zorgt?

Geschreven door Stannah

mantelzorg vergoeding

Soms dwingt het leven ons de rol op ons te nemen van dagelijkse steun aan een naaste die ziek of bejaard is en niet meer de noodzakelijke dagelijkse taken kan uitvoeren. Een dergelijke onbaatzuchtige inzet heeft natuurlijk belangrijke gevolgen voor het leven van de verzorger. Wat is er om hen bij deze nobele taak te ondersteunen?

Deze hulp heeft belangrijke gevolgen voor het persoonlijke leven van de mantelzorger. Ook in het beroepsleven kan mantelzorger zijn een bron van moeilijkheden zijn. Volgens een vragenlijst van de sociale zekerheid geven 8 van de 10 mantelzorgers toe dat zij het moeilijk vinden om deze rol te combineren met hun werk, en voor bijna de helft van hen met hun gezins- en sociaal leven. Er is echter hulp beschikbaar en vaak wordt deze door mantelzorgers geheel of gedeeltelijk genegeerd.

Wat verstaat de gemeenschap onder mantelzorg?

Een mantelzorger is een persoon die regelmatig in een niet-professionele hoedanigheid ondersteuning biedt aan een afhankelijke persoon in zijn of haar gezin om de handelingen van het dagelijks leven te verrichten.

Wie wordt volgens de wet als familielid beschouwd?

In het kader van de ondersteuning van mantelzorgers moet de zorg voor een ernstig zieke of palliatieve naaste die in aanmerking komt betrekking hebben op:

 • Uw partner;
 • Een familielid of bondgenoot tot in de tweede graad;
 • Elke persoon die officieel op uw adres woont;
 • De zorg voor een gehandicapt kind jonger dan 25 jaar.

Om welke soorten zorg gaat het?

Mantelzorger zijn is een dagelijkse bezigheid. Dit kunnen dagelijkse taken zijn zoals schoonmaken en boodschappen doen, wassen en eten, maar ook gezondheidszorg, het maken van medische afspraken of het beheren van de administratieve formaliteiten van de verzorgde persoon. Deze rol kan dan het grootste deel van de tijd van de verzorger in beslag nemen.

Wat zijn de mogelijkheden van hulp?

Organisatie van de arbeidstijd betreft

Elke werknemer in de publieke of particuliere sector heeft het recht om de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst volledig op te schorten, zijn arbeidstijd te verkorten of op afstand te werken om een ernstig ziek gezins- of familielid bij te staan of te verzorgen.

Een werknemer die gebruik maakt van het recht op medisch verlof is beschermd tegen ontslag.

Zelfstandigen die bijdragen aan een socialezekerheidsfonds en onder bepaalde voorwaarden hebben ook het recht hun activiteiten te onderbreken en aanspraak te maken op financiële steun.

Volledig werklozen die recht hebben op compensatie kunnen ook steun krijgen in de vorm van vrijstelling van sommige van hun verplichtingen, maar ook compensatie.

Tijdskrediet of Vlaams zorgkrediet om voor een zieke te zorgen

Werknemer of ambtenaar: om voor een zieke te zorgen kunt u uw beroepsloopbaan gedurende een bepaalde periode volledig of gedeeltelijk onderbreken. U maakt dan gebruik van:

 • Het tijdskrediet als u in de privésector werkt;
 • Het Vlaams zorgkrediet als u in de Vlaamse openbare sector werkt.

Thematische verloven

Naast de algemene verlofstelsels van tijdskrediet of Vlaams zorgkrediet kunt u als werknemer of ambtenaar ook een thematisch verlof nemen, om voor een zieke te zorgen:

 • Verlof voor medische bijstand;
 • Verlof voor palliatieve zorg;
 • Mantelzorgverlof.

Deze verloven staan helemaal los van het recht op tijdskrediet of Vlaams zorgkrediet. Bovendien zijn de toelatingsvoorwaarden soepeler, hebben ze een kortere maximumduur en geven ze recht op een hogere uitkering.

Neemt u één van deze drie thematische verloven op en werkt u in de privésector (of de socialprofitsector), dan hebt u mogelijk ook recht op een bijkomende Vlaamse aanmoedigingspremie.

Hoe zit het met financiële hulp?

Mantelzorgpremie

In sommige gemeentes en provincies kan je een mantelzorgpremie aanvragen. Soms zijn er ook andere tegemoetkomingen voor zorgafhankelijke personen. Het bedrag en de voorwaarden kunnen regionaal verschillen.

Krijg je alle info ook bij het lokale bestuur, het OCMW van je gemeente.

Aanmoedigingspremie

Als je gemotiveerd tijdskrediet of thematisch verlof neemt, wordt je loonverlies deels door de RVA gedekt. Je krijgt evenwel niet het volledige loonbedrag gestort. De Vlaamse overheid compenseert dat loonverlies via de Aanmoedigingspremie.

Tegemoetkomingen voor zorgbehoevenden

Er bestaan heel wat tegemoetkomingen voor mensen met een langdurige zorgnood. Het is moeilijk om het overzicht te bewaren. Aarzel dus niet om informatie te vragen aan uw werkgever, uw ziekenfonds of uw sociale zekerheid.

Deze omvatten:

 • Het zorgforfait voor chronisch zieken
 • Het incontinentieforfait
 • Palliatief forfait
 • Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
 • Persoonlijk assistentiebudget
 • Verhoogde kinderbijslag

Is er nog andere hulp beschikbaar?

Een huis aanpassen aan de ondersteuningsnood van een zieke

Om een huis aan te passen of te renoveren zijn er verschillende premies, zoals bijvoorbeeld de renovatiepremie. Die premies zijn niet specifiek bedoeld om een woning aan te passen aan de noden van een zieke, maar ze kunnen wel helpen een huis geschikter te maken.

Specifieke doelgroepen kunnen ook steun krijgen om een woning aan te passen

 • Personen met een handicap kunnen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap terecht om een tegemoetkoming voor aanpassingen aan de woning (opent in nieuw venster) aan te vragen.
 • Wie ouder is dan 65 kan onder bepaalde voorwaarden de Vlaamse aanpassingspremie aanvragen om een woning aan te passen. Het gaat hier hoofdzakelijk om aanpassingen om de woning beter toegankelijk te maken.

Fiscale voordelen 

Ook hier bestaan er verschillende fiscale voordelen voor de bijstandsgerechtigden op federaal niveau met een belastingvermindering, roerende voorheffing, fiscale voordelen op voertuigen.

 • Op het niveau van Brussel-Hoofdstad, met een vrijstelling van de gewestelijke belasting ten laste van de gezinshoofden.
 • In het Waalse en Vlaamse Gewest, met een vermindering van de registratierechten bij de aankoop van een huis.

Zoals u uit dit artikel kunt opmaken, is er heel wat steun en zijn er specifieke voorzieningen voor mensen die erkend zijn als naaste verzorgers en voor de mensen die zij helpen. Afhankelijk van de regio waar u woont en van uw statuut, aarzel niet om informatie te vragen bij uw sociaal verzekeringsfonds, uw gemeente, uw werkgever en uw ziekenfonds.

Mobiliteitshulpmiddelen

Stannah-Sofia

Wie voor een familielid zorgt draagt, weet dat er vaak moeilijke momenten tevoorschijn komen. Zorgen voor een persoon met gezondheidsproblemen is vaak een moeilijke en belastende taak, en er zijn altijd momenten van fysieke en mentale vermoeidheid.

Stannah is een gevestigde naam in de internationale sector van trapliften, huisliften en platformliften. Het is een betrouwbaar en stabiel bedrijf waar u terecht kunt als u tijdelijke of permanente mobiliteitsproblemen heeft. Bel ons voor informatie over hoe u uw dierbaren met mobiliteitsproblemen kunt helpen om bouwkundige belemmeringen te overwinnen. Wij realiseren maatwerk en klantgerichte oplossingen. Bel ons om een gratis bezoek aan de woning van uw dierbare in te plannen.

Sources 

 • Officiële website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • Officiële website van de Vlaamse overheid
 • Officiële website van de sociale zekerheid van het Vlaamse Gewest
 • Officiële website van de VDAB

Verwante artikelen